Zasady korzystania z platformy VOD

 1. Wszelkie produkty (kursy w formie filmów wideo VOD) udostępniane za pośrednictwem serwisu bazibasi.pl, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Kupujący może korzystać z zakupionych kursów w formie filmów wideo (VOD) na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli głównie odtwarzać je poprzez przeglądarkę internetową na swoim komputerze.
 3. Kupujący nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania kursów w formie filmów wideo (VOD) (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie ich struktury elektronicznej lub innego rodzaju modyfikacje. Niedozwolone jest również ich dystrybuowanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z kursów w formie filmów wideo (VOD) w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Shendao Barbara Wypart może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Kupującego) z tytułu łamania praw autorskich.
 5. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Kupujący nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Shendao Barbara Wypart ma prawo odmówić mu sprzedaży kursów w formie filmów wideo (VOD).
 6. Kupujący mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Kupującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Shendao Barbara Wypart zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do kursów w postaci filmów wideo (VOD) dowolnej osobie, jeżeli uzna, że dana osoba narusza Prawa Autorskie Shendao Barbara Wypart , podejmuje działania niezgodne z niniejszym regulaminem, lub działa na szkodę Shendao Barbara Wypart lub Barbary Wypart.
 8. Zamówienia kursów w postaci filmów wideo (VOD) można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną (formularz zamówienia dostępny na stronie bazibasi.pl). Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego.
 9. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go online poprzez przeglądarkę internetową. Do skorzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy niezbędna jest przeglądarka internetowa: Chrome, Safari, Opera, Firefox lub Internet Explorer. Poleca się używanie wersji najbardziej aktualnej. Użytkownicy systemu Linux do odtwarzania kursów w postaci filmów wideo (VOD) mogą potrzebować dodatkowych wtyczek.
 10. Zamówione kursy i lekcje w postaci filmów wideo (VOD) są dostępne dla Kupującego niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, nie później niż po 72 godzinach. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Kupującego wiadomość e-mail, zawierająca informacje o uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych kursów w postaci filmów wideo (VOD).
 11. W przypadku, gdy zakupiony kurs lub lekcja w postaci filmu wideo (VOD) okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się on we wskazanej przez Shendao Barbara Wypart przeglądarce internetowej, jest uszkodzony, nie daje się odtworzyć z przyczyn leżących po stronie Shendao Barbara Wypart lub nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Kupujący może niezwłocznie po nieprawidłowym uruchomieniu się programu, wystąpić z reklamacją. W celu skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej, na Kupującym ciąży obowiązek sprawdzenia poprawności technicznej i możliwości użytkowania kursów w postaci filmów wideo (VOD) (po raz pierwszy) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu jego zakupu.
 12. Shendao Barbara Wypart rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Shendao Barbara Wypart poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika.
 13. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sklep, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres Sklepu: Shendao Barbara Wypart, 41-205 Sosnowiec, ul. Żółta 3 lub przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sklepu: kursy@bazibasi.pl
 14. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić Shendao Barbara Wypart o zamiarze zwrotu Produktu. Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej: nazwę Produktu, numer zamówienia (transakcji), datę oraz cenę zakupu. Dla skuteczności zawiadomienia konieczne jest wysłanie e-maila z adresu, który został podany podczas składaniu zamówienia.
 15. Shendao Barbara Wypart blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do kursu, który jest przedmiotem zwrotu lub reklamacji.
 16. Shendao Barbara Wypart dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany kurs w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu.
 17. Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu lub reklamacji przez Shendao Barbara Wypart, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego zwrot lub reklamacja dotyczy.